MEmento·MORI 專輯封面

歌名萬千花蕊慈母悲哀 歌手名 珂拉琪

作詞 王家權
作曲 王家權
試聽看看
設為來電鈴聲
朋友來電時,您聽到的鈴聲
設為來電答鈴
朋友打給您時,朋友聽到的鈴聲
設為背景音樂
設定於LINE主頁上的背景音樂
設為來電鈴聲
朋友來電時,您聽到的鈴聲
設為來電答鈴
朋友打給您時,朋友聽到的鈴聲
設為背景音樂
設定於LINE主頁上的背景音樂

歌詞

下晡 一个人踮厝內 Ē-poo, tsi̍t ê lâng tiàm tshù-lāi 西北雨 沃澹窗外的衫 Sai-pak-hōo, ak-tâm thang-guā ê sann 外口的人 猶未轉來 Guā-kháu ê lâng iah-buē tńg--lâi 戇戇咧等 戇戇攑一支雨傘 Gōng-gōng--leh tán, gōng-gōng gia̍h tsi̍t ki hōo-suànn 為你 幾若擺睏袂去 Uī lí, kuí-nā pái khùn bē khì 全世界 揣袂著你的形影 Tsuân-sè-kài, tshuē bē tio̍h lí ê hîng-iánn 凡勢 會當共你放捒 Huān-sè, ē-tàng kā lí pàng-sak 氣身惱命 我哪會攏無要無緊 Khì-sin-lóo-miā, guá ná-ē lóng bô-iàu-bô-kín 踮遮規暝 看電火閃爍 Tiàm tsia kui-mê, khuànn tiān-hué siám-sih 我踮遮等待 拍無去的人 Guá tiàm tsia tán-thāi, phah-bô--khì ê lâng 聽厝內的聲 聲聲佇咧吼 Thiann tshù-lāi ê siann, siann-siann tī-leh háu 我踅來踅去 思念火燒房間 Guá se̍h-lâi-se̍h-khì, su-liām hué sio pâng-king 袂開的花 無欲轉來的人 Buē khui ê hue, bô beh tńg--lâi ê lâng 美麗的你啊 想著你彼當時 攑懸你的旗仔 Bí-lē ê lí--ah, siūnn tio̍h lí hit-tong-sî, gia̍h kuân lí ê kî-á 路邊的話 滿街路雨紛飛 Lōo-pinn ê uē, muá ke-lōo hōo hun-hui 時代的變卦 孤單的我一个人 問天也毋捌 Sî-tāi ê piàn-kuà, koo-tuann ê guá tsi̍t ê lâng, mn̄g thinn iā m̄-bat 手內啥物攏無 只賰我欲予你的愛 Tshiú lāi siánn-mih lóng bô, tsí tshun guá beh hōo lí ê ài 有血有肉的人 煞下落不明 Ū hueh ū bah ê lâng, suah hē-lo̍h-put-bîng 共你的 記持啊 囥佇我的心內 Kā lí ê kì-tî--ah, khǹg tī guá ê sim-lāi 騎你的 白馬啊 行你欲行的路 Khiâ lí ê pe̍h-bé--ah, kiânn lí beh kiânn ê lōo 風吹來 花落塗 點一欉香祈求 Hong tshue lâi, hue lo̍h-thôo, tiám tsi̍t tsâng hiunn kî-kiû (南無觀世音菩薩) (Lâm-bû-kuan-sè-im-phôo-sat) 若準講你 算著這齣悲劇 Nā-tsún kóng lí, sǹg tio̍h tsit tshut pi-kio̍k 你敢會看顧 紲落來伊頭前 彼逝歹行的路 Lí kám ē khuànn-kòo, suà--lo̍h-lâi i thâu-tsîng, hit tsuā pháinn kiânn ê lōo 夢中的我 看你沓沓仔行 Bāng-tiong ê guá, khuànn lí ta̍uh-ta̍uh-á kiânn 牽你的亡魂 有一工咱做伙 轉去彼个所在 Khan lí ê bông-hûn, ū tsi̍t kang lán tsò-hué, tńg-khì hit ê sóo-tsāi 我 蔫去的愛(規路攏是) Guá, lian-khì ê ài(Kui-lōo lóng sī) 佮你 恬去的心(你) Kah lí, tiām--khì ê sim(lí) 佇這烏暗時代(佇這烏暗時代) Tī tse oo-àm sî-tāi(Tī tse oo-àm sî-tāi) 是有緣無份(想欲講出) Sī ū-iân bô-hūn(Siūnn beh kóng-tshut) 寫袂了的批(的) Siá bē liáu ê phue(ê) 佮講袂煞的話(奈何) Kah kóng bē suah ê uē(Nāi-hô) (亻因) 開袂完的銃(開袂完的銃) In khui bē uân ê tshìng(Khui bē uân ê tshìng) 看人去樓空(火烌猶在) Khuànn lâng-khì lâu-khang(Hué-hu iû-tsāi) 雨 微微仔落 Hōo, bî-bî-á lo̍h 天 微微仔光 Thinn, bî-bî-á kng 看你 微微仔笑 Khuànn lí, bî-bî-á tshiò 後世人再會 Āu-sì-lâng tsài-huē

專輯

專輯名 MEmento·MORI
歌手名 珂拉琪
發行日 2021-12-23